AKTUALNOŚCI

Lubelska 75A
23-200 Kraśnik

81 825 09 74
info@kpm.krasnik.pl

AKTUALNOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność
Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
Lubelska 75 A, 23 – 200 Kraśnik

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 70,80 m²,
zlokalizowanego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 30 na parterze budynku wielorodzinnego,
wraz z udziałem wynoszącym 7080/167731 w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku.
Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LU1K /00073790/6
w Sądzie Rejonowym w Kraśniku
V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza brutto wynosi:              3 310,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu – VAT zwolniony
(234 348,00 zł za lokal)

Wadium wynosi:                                        11 718,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia wynosi:  20 zł za 1 m2 p.u. lokalu

Opis lokalu:
Lokal położony jest na parterze budynku w atrakcyjnej handlowo części miasta, o dobrym położeniu komunikacyjnym. Posiada drzwi wejściowe (aluminiowe) i okna (PCV) od wschodu i zachodu. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony, pełni on funkcję mieszkalno-usługową – na parterze znajduje się część usługowo – handlowa zaś na piętrach znajdują się lokale mieszkalne. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 70,80 m2. W skład lokalu wchodzą: sala sprzedaży, zaplecze, wc. W budynku znajduje się instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, c.o. z sieci miejskiej i możliwość wyposażenia w instalację gazową. Rok budowy budynku - 1957 r.
Stan techniczny i funkcjonalny lokalu należy określić na dostateczny.

Przeznaczenie terenu:
Obowiązuje opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kraśnik zatwierdzonego uchwałą nr LVI/345/2014 Rady Miasta Kraśnik z dnia 04.08.2014 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 22.10.2014 r., pod poz. 3326. Przeznaczenie działki gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego – podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi usług komercyjnych i publicznych.

Nieruchomość wolna jest od ciężarów, ograniczeń oraz hipotek.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 12.00, w pokoju nr 3 na parterze budynku KPM Sp z o.o. przy ul. Lubelskiej 75 A, 23-200 Kraśnik.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek bankowy KPM Sp. z o.o.: PEKAO SA I O/Kraśnik 05 1240 2395 1111 0000 3334 4052. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia przetargu, przed rozpoczęciem przetarguWadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do niego przedstawić Komisji przetargowej:

  • osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość
  • osoby prawne/jednostki organizacyjne – aktualny wypis z rejestru potwierdzający prawidłowość reprezentacji podmiotu
  • pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne
  • dowód wpłaty wadium.

Nie przedłożenie w/w dokumentów skutkować będzie nie dopuszczeniem do przetargu.

Koszty notarialne, podatku od czynności cywilnoprawnych i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w KPM Sp. z o.o.  (pokój nr 16 ), tel. 501 558 886 lub 692 198 435  w godzinach pracy Spółki.

 

KPM Sp. z o.o. - lokale do wynajęcia:

- lokal użytkowy o powierzchni 70,80 m2 zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego
przy ul. Sikorskiego 30 w Kraśniku;
- lokal użytkowy o powierzchni 79,50 m2 zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego
przy ul. Wyszyńskiego 1 w Kraśniku;
- lokal użytkowy o powierzchni 51,43 m2 zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego
przy ul. Urzędowskiej 36 w Kraśniku (dzielnica Lubelska) - 
w chwili obecnej lokal wynajmowany przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o.


Szczegóły pod numerem telefonu (81) 825-37-87

lub w siedzibie Spółki przy ul. Lubelskiej 75A w Kraśniku (pokój nr 15).