Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi. W ramach usług zapewniamy kompleksową obsługę nieruchomości pod względem administracyjnym, księgowym, prawnym oraz windykacyjnym.
Podstawową działalnością Spółki jest zarządzanie nieruchomościami na zasadzie kontraktu lub bezpośredniej płatności. W chwili obecnej KPM zarządza 97 nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.
Zarząd nieruchomościami wspólnymi został powierzony Spółce na podstawie uchwał Wspólnot mieszkaniowych, zaprotokołowanych notarialnie, zawartych umów cywilnoprawnych, lub określony w akcie notarialnym wyodrębnienia i sprzedaży lokalu mieszkalnego. Ponadto Spółka jest zarządcą lokali mieszkalnych i socjalnych oraz lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Kraśnik w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz w budynkach wolnostojących. Spółka administruje w/w lokalami gminnymi na podstawie umów o administrowanie zawartych z Gminą Miejską Kraśnik oraz na podstawie posiadanych pełnomocnictw.
W odniesieniu do lokali komunalnych, zarówno mieszkalnych jak i użytkowych prowadzi się odrębne akta zawierające wszelkie zwarte umowy na dostawy mediów do w/w lokali oraz dokumenty księgowe, które są odrębnie prowadzone dla całego zasobu komunalnego. Spółka prowadzi też działalność w zakresie konserwacji, napraw i remontów instalacji hydraulicznych, elektrycznych i gazowych w zarządzanych budynkach.